PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 375 din data de 21.11.2019 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată

Economic

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în şedintă ordinară,

Având în vedere: – referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 441/CLM/21.11.2019; – raportul Direcției Finanțelor Publice Locale nr. 143.159/21.11.2019; – avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; – prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată, procedură prevăzută în Anexa la Hotărârea nr.228/23 august 2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău după cum urmează: I.

Art.3, alin. (3), lit. b) : b) În cazul persoanelor juridice:  pentru sume cuprinse între 10.000 – 15.000 lei perioada de eşalonare la plată este de maxim 12 luni;  pentru sume cuprinse între 15.001 – 20.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 12 luni la 24 de luni;  pentru sume cuprinse între 20.001 – 30.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 24 luni la 36 de luni;  pentru sume cuprinse între 30.001 – 40.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 36 luni la 48 de luni;  pentru sume peste 40.000 lei perioada de eşalonare la plată este de 48 luni până la 60 de luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal; II.

Art.3, alin. (4): În situația în care debitele pentru care se solicită eșalonarea la plată se încadrează în limitele stabilite la o perioadă cuprinsă între 48 și 60 de luni, aprobarea Consiliului Local Municipal se solicita de debitor, prin cerere formulată, direct acestui for decizional.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga prevederile HCL nr.115/2016 pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată, modificată și completată prin HCL nr. 224/2016.

Art. 3 Se aprobă forma modificată a procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanțelor Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

REFERAT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată

În conformitate cu prevederile Titlului VII – Colectarea creanţelor fiscale, Capitolului IV – Înlesniri la plată din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, creditorii bugetari locali pot acorda debitorilor persoane fizice sau juridice, pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, înlesniri la plată prin eşalonări la plată a debitelor restante. Pe perioada eşalonării la plată nu începe sau se suspendă executarea silită, iar contribuabilii vor constitui garanţii pentru debitele eşalonate la plată.

Prin Hotărârea nr. 228/23 august 2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău s-a aprobat Procedura privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoane fizice şi juridice prin eşalonare la plată.

Ca urmare a dificultăţilor economice şi sociale specifice societăţii actuale propunem modificarea şi completarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată, procedură prevăzută în Anexa la Hotărârea nr.228/23 august 2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel:

I.Art.3, alin. (3), lit. b) : c) În cazul persoanelor juridice:  pentru sume cuprinse între 10.000 – 15.000 lei perioada de eșalonare la plată este de maxim 12 luni;  pentru sume cuprinse între 15.001 – 20.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 12 luni la 24 de luni;  pentru sume cuprinse între 20.001 – 30.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 24 luni la 36 de luni;  pentru sume cuprinse între 30.001 – 40.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 36 luni la 48 de luni;  pentru sume peste 40.000 lei perioada de eșalonare la plată este de 48 luni până la 60 de luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal;

II. Art.3, alin. (4): În situația în care debitele pentru care se solicită eșalonarea la plată depășesc suma de 40.000 lei, aprobarea CLM se solicită de debitor prin cerere formulată direct acestui for decizional. III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga prevederile HCL nr.115/2016 pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată, modificată și completată prin HCL nr. 224/2016. În sensul celor de mai sus a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată

Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice şi juridice, constituie una dintre facilităţile fiscale agreate şi încurajate de legislaţia fiscală din România.

Pentru recuperarea creanţelor bugetare restante acumulate de contribuabilii persoane fizice şi juridice ca urmare a dificultăţilor specifice societăţii actuale, în vederea depăşirii de către aceştia a problemelor generate de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii, ţinând cont de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ, datorită dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat contribuabilii, în scopul asigurării unei mai bune încasări la bugetul local a arieratelor fiscale, propunem adoptarea modificării și completării procedurii de acordare a înlesnirii la plată a obligaţiilor fiscale restante, atingându-ne astfel scopul principal al activităţii instituţiei noastre, acela de colectare a creanţelor bugetului local al Municipiului Buzău.

În acelaşi timp, considerăm că prin acordarea acestor înlesniri, nu afectăm activitatea economică a persoanelor juridice sau socială a persoanelor fizice, ci sporim disponibilitatea acestora de a-şi achita debitele restante la bugetul local, creanţele acestora constituind evident o pondere importantă în structura încasărilor provenite din impozite şi taxe locale.

Legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală menţionează la art.185, alin.(6) că „prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată”, ceea ce obligă şi forul decizional din Primăria Municipiului Buzău să ia o măsură în acest sens. Prin eşalonarea la plată a restanţelor se obţin o serie de avantaje, atât de către Primăria Municipiului Buzău, cât şi de către contribuabilii aflaţi în această situaţie, cum ar fi:  îmbunătăţirea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, prin încasarea lor efectivă conform graficelor de eşalonare;  constituirea de garanţii materiale (bunuri imobile, bunuri mobile sau garanţii personale) în favoarea Direcţiei Finanțelor Publice Locale Buzău, pe toată durata eşalonării;  întreruperea/amânarea procesului de executare silită asupra contribuabililor cu restanţe şi implicit neefectuarea cheltuielilor necesare executării;  îmbunătăţirea indicatorilor de lichiditate şi solvabilitate ai contribuabililor persoane juridice, prin transformarea unor datorii curente restante în datorii pe termen mediu ca urmare a eşalonării;  obţinerea de informaţii actualizate cu privire la patrimoniul impozabil al contribuabililor şi eliminarea posibilităţilor de eludare a impunerilor fiscale.

Având în vedere cele prezentate, precum şi posibilitatea legală a eşalonării la plată a creanţelor datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice şi juridice, propunem spre dezbatere şi aprobare modificarea și completarea Procedurii privind reglementarea acordării înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată, după cum urmează:

I.Art.3, alin. (3), lit. b) : d) În cazul persoanelor juridice:  pentru sume cuprinse între 10.000 – 15.000 lei perioada de eșalonare la plată este de maxim 12 luni;  pentru sume cuprinse între 15.001 – 20.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 12 luni la 24 de luni;  pentru sume cuprinse între 20.001 – 30.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 24 luni la 36 de luni;  pentru sume cuprinse între 30.001 – 40.000 lei perioada de eșalonare la plată este de la 36 luni la 48 de luni;  pentru sume peste 40.000 lei perioada de eșalonare la plată este de 48 luni până la 60 de luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal;

II.Art.3, alin. (4): În situația în care debitele pentru care se solicită eșalonarea la plată depășesc suma de 40.000 lei, aprobarea CLM se solicită de debitor prin cerere formulată direct acestui for decizional.

III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga prevederile HCL nr.115/2016 pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată, modificată și completată prin HCL nr. 224/2016.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.