PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 373 din data de 19.11.2019 privind aprobarea Regulamentului şi criteriilor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău

Social

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere: – referatul primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 437/CLM/19.11.2019; – raportul Serviciului Administrare Fond Locativ nr. 141.837/19.11.2019; – avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – dispozițiile Legii nr. 52/2003 – republicată – privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile art. 42 – 49 din Legea nr. 114/1996 – republicată – privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile art. 21 – 24 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d), alin. (7), lit. q), alin. (14), art. 139, alin. (1) şi alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE :

ART.1. – Se aprobă Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale, prevăzut la anexa nr. 1.

ART. 2. – Se aprobă criteriile de eligibilitate şi ierarhizare, prevăzute în anexa nr. 2, în baza cărora se repartizează locuinţele sociale.

ART. 3. – Se aprobă lista documentelor necesare în vederea obţinerii unei locuinţe sociale, prevăzută în anexa nr. 3.

ART. 4. – Anexele 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5. – Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.

ART.6. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

REGULAMENT privind criteriile pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău.

CAP. I – CONSIDERAŢII GENERALE Art. 1 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău. (2) Locuinţa socială este acea locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Art. 2 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere şi au fost respectate prevederile următoarelor acte normative: – Legea nr.114/1996 privind locuinţele – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; – O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; – Legea nr.287/2009 – republicată – privind Codul Civil, cu precădere Contractul de locaţiune – art. 1777 şi următoarele;

Art.3 Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt: -principiul transparenţei conform căruia, locuinţele sociale se repartizează şi se închiriază pe baza listei de priorităţi, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în condiţiile legii; -principiul egalităţii şi nediscriminării potrivit căruia, accesul liber şi neîngrădit la locuinţe reprezintă un drept al oricărui cetăţean care îndeplineşte condiţiile de acces.

Art. 4 În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni: – persoană marginalizată: persoană care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi se află în una din următoarele situaţii: a) nu are loc de muncă; b) nu are locuinţă în proprietate; c) locuieşte în condiţii improprii; d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mai mulţi copii în întreţinere; e) este persoană vârstnică fără susţinători legali; f) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;

CAP. II. LISTA DE PRIORITĂŢI

Art. 5. Repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale în municipiul Buzău se face în baza listei de priorităţi întocmită de comisia stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 685 din 26 martie 2018.

Art. 6 (1) Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în urma referatului şi la propunerea Comisiei menţionată în anexa nr. 1. (2) Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local cu privire la lista menţionată la alin. (1), se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 7 Lista menţionată la art.6, alin. (1) se întocmeşte sau se reface anual. Art. 8 Lista menţionată la art.6, alin. (1) întocmită şi aprobată, în condiţiile prezentului regulament va cuprinde în principal: – numele şi prenumele solicitantului; – adresa de domiciliu; – total punctaj cumulat.

Art. 9 (1) Lista menţionată la art. 6, alin. (1) întocmită conform art. 8 se va afişa la sediul Primăriei Municipiului Buzău, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia prin hotărârea consiliului local. (2) Lista menţionată la art. 9 rămâne definitivă în termen de 30 de zile de la afişarea ei la sediul Primăriei Municipiului Buzău.

CAP. III. ATRIBUŢIILE COMISIEI Art. 10 În vederea verificării, analizării dosarelor şi întocmirii listei de priorităţi a fost constituită Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi propuneri privind repartizarea acestora (denumită în continuare comisia), formată din 6 membri titulari şi 2 membri supleanţi, funcţionari publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Buzău.

ART.11 (1) Comisia are, potrivit prezentului regulament, următoarele atribuţii generale: – verifică şi analizează dosarele solicitanţilor de locuinţe sociale; – stabileşte punctajul, întocmeşte lista de priorităţi şi o supune spre aprobare consiliului local; – solicită Direcţiei de Asistenţă Socială întocmirea de anchete sociale pentru fiecare cerere aflată în evidenţă; – repartizează locuinţele sociale, conform prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare. (2) Comisia se va întruni cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori va fi necesar. De convocarea membrilor comisiei şi pregătirea dosarelor care vor fi analizate în cadrul şedinţei, se va ocupa secretarul comisiei. (3) Comisia este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor. Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Lucrările comisiei vor fi consemnate de către secretar într-un registru de procese verbale, în care se vor nota: numele membrilor prezenti, motivele privind admiterea /respingerea cererilor de acordare a unei locuinţe sociale, votul membrilor. Cu excepţia secretarului comisiei, toţi ceilalţi membri au drept de vot. (4) Membrii Comisiei nu pot vota o propunere care are ca obiect atribuirea unei locuinţe sociale unei persoane care îi este rudă sau afin până la gradul IV inclusiv. (5) În realizarea atribuţiilor ce le revin, membrii comisiei vor avea în vedere criteriile cuprinse în anexele 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAP. IV ÎNREGISTRAREA CERERILOR, REPARTIZAREA ŞI ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL BUZĂU ART. 12. (1) Solicitantul de locuinţă socială trebuie să fie cetăţean român cu domiciliul în municipiul Buzău de cel puţin 1 (unu) an. (2) Solicitantul de locuinţă socială va întocmi un dosar care va cuprinde actele justificative stabilite de către comisie conform anexei nr 3.

ART.13 (1) Dosarele solicitanţilor de locuinţă socială, împreună cu cererea şi actele necesare se vor depune în toată perioada anului calendaristic. (2) Lista de priorităţi pentru anul următor va fi aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. (3) Dosarul conţinând cererea pentru locuinţă socială şi documentele anexate se depune la registratura instituţiei.

ART.14. La determinarea venitului net mediu lunar pe membru de familie se au în vedere: – veniturile de natură salarială; – ajutorul social;

– ajutorul de somaj: – alocaţia de stat pentru copii; – indemnizaţia pentru îngrijire copil (până la 2 ani); – pensiile pentru limita de vârstă, boală, invaliditate, de urmaş, etc.; – alte venituri realizate, rezultate din declaraţia notarială; -alte venituri obţinute în condiţiile legii. Venitul mediu net lunar pe persoană se stabileşte pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare, potrivit legii.

Art. 15 Au acces cu prioritate la locuinţele sociale, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: – persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, – tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, – tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, – invalizii de gradul I şi II, – persoanele cu handicap, – pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite. – chiriaşii deţinători ai unor spaţii aflate în administrarea Municipiului Buzău care prezintă un grad avansat de degradare, fiind improprii pentru destinaţia de locuinţe, care pun în pericol viaţa locatarilor; – familiile monoparentale, cu copii minori în întreţinere, aflate în situaţie de risc al separării minorilor de familie, risc de sărăcie şi excluziune socială; – au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizeză locuinţa, conform prevederilor art. 42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 16 (1) La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor solicitanţilor de locuinţe se vor avea în vedere: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiei acestora; d) vechimea cererilor; e) venitul mediu net lunar pe membru de familie; (2) Fiecărui criteriu stabilit la alin. (1) i se atribuie un punctaj menţionat conform criteriilor de ierarhizare.

ART. 17 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău verifică în teren situaţia locativă a fiecărui solicitant de locuinţă socială şi întocmeşte anchete sociale, pe care le transmite Comisiei menţionată, la cererea acesteia.

ART. 18 Închirierea locuinţelor se face pe baza unui contract de închiriere încheiat pe o perioadă reglementată prin lege, între Municipiul Buzău şi chiriaş şi care va cuprinde în principal: a) adresa locuinţei care face obiectul închirierii; b) suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun; c) suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun (dacă este cazul); d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată; e) obligaţiile părţilor pentru folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului; f) obligaţiile chiriaşului cu privire la plata cheltuielilor de întreţinere şi utilităţi publice (energie electrică, apă, canalizare, coşerit, gunoi, etc); g) durata închirierii; h) condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a părţilor aflate în coproprietate; i) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului de închiriere; j) alte clauze convenite între părţi, în condiţiile legii.

ART. 19 În cazul în care părţile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriaşul este obligat să părăsească locuinţa la expirarea termenului contractual.

ART. 20 Contractul de închiriere se reziliază în următoarele situaţii: a) la cererea chiriaşului cu obligaţia acestuia de a notifica prealabil într-un termen de minimum 30 de zile; b) la cererea proprietarului respectiv al Municipiului Buzău, dacă: chiriaşul nu a achitat chiria 3 luni consecutiv pe an sau 6 luni cumulat pe întreaga durată a închirierii; c) chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, instalaţiilor ori altor bunuri aferente acestora sau au înstrăinat părţi din acestea; d) chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea ori împiedică folosirea normală a locuinţei; e) chiriaşul a părăsit locuinţa; f) chiriaşul nu a achitat utilităţile publice (electrica, gaz, apa, salubritatea) 3 luni consecutiv pe an sau 6 luni cumulat pe întreaga durată a închirierii; g) chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale; h) chiriaşul a subînchiriat, a transmis dreptul de locuire sau a schimbat destinaţia spaţiului închiriat

i) la termen, când nu operează tacita relocaţiune.

Art. 21 (1) În cazul decesului titularului contractului de închiriere, închirierea poate continua, după caz, cu următoarele categorii de persoane: a) în beneficiul soţului / soţiei, dacă a locuit împreună cu titularul; b) în beneficiul descendenţilor sau ascendenţilor de grad I, dacă au locuit împreună cu titularul contractului de închiriere; c) în beneficiul altor persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul, cel puţin un an şi care au fost înscrise în contractul de închiriere.

Anexa Nr. 2 la Hotărârea nr. ___/__.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI DE IERARHIZARE PENTRU OBŢINEREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE A. Criterii de eligibilitate pentru obţinerea unei locuinţe sociale: 1. Solicitantul să fie cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Buzău, de cel puţin 1 (unu) an; 2. În vederea îndeplinirii criteriilor de acces, solicitantul (soţul/soţia) printr-o declaraţie notarială va arăta că nu deţine sau nu au înstrăinat o proprietate şi nu au beneficiat de o locuinţă din fondurile statului; 3. Familiile sau persoanele care au realizat un venit mediu lunar pe persoană în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar, pe total economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale (adeverinţa de venit sau adeverinţa că este beneficiar al prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat); 4. Solicitanţii nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinte; 5. Familiile/persoanele nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. Notă: Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, dosarul va fi respins. B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuale 1.1. Chiriaş…………………………………………………………………………….10 puncte; 1.2. Tolerat………………………………………………………………………………8 puncte;

2. Starea civilă actuală: 2.1. Familie monoparentală (cu copii minori în întreţinere)………………………………10 puncte; 2.2. Căsătorit/comuniune consensuală………………………………………………………… 8 puncte; 2.3. Necăsătorit, văduv, divorţat, fără copii în întreţinere………………………………5 puncte;

3. Număr copii în întreţinere: 3.1.Pentru fiecare copil…………………………… ……………….…………………….2 puncte;

4. Starea de sănătate: 4.1. Persoane cu handicap grav/ invalizi de grad.I…………………………………..8 puncte; 4.2. Persoane cu handicap accentuat/ invalizi de grad II .…………………..…….7 puncte; 4.3. Persoane cu handicap …………………………….…………………………..…..6 puncte;

5. Vechimea cererii solicitantului: La întocmirea noii liste de priorităţi se va ţine cont la punctaj de vechimea cererilor depuse de solicitanţi, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 5.1.Se acordă pentru fiecare an……………………………………………………….…1 punct.

6.Tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani……………………………………………………………………………………..……10 puncte;

7. Veteranii şi văduvele de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr.44/1994, republicată şi actualizată, eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, beneficiari ai Legii nr. 341/2004…………………………… 5 puncte.

NOTĂ: 1. Pot beneficia de mutare în regim de urgenţă: a) atunci când integritatea fizică le este pusă în pericol, persoanelor care deţin cu contract de închiriere o unitate locativă aflată în administrarea C.L.M. Buzău şi care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, acestea fiind improprii utilizării pentru această destinaţie. b) familiile monoparentale, cu copii minori în întreţinere, aflate în situaţie de risc al separării minorilor de familie, risc de sărăcie şi excluziune socială.

2. Se vor puncta doar afectiunile de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei sale (sot, sotie, copii, persoane aflate in intretinere). Dovada bolii se va face cu certificat de handicap/invaliditate. Dacă solicitantul şi/sau membrii familiei prezintă mai multe certificate medicale se va lua in calcul, înscrisul doveditor cu punctaj maxim.

Anexa Nr. 3 la Hotărârea nr. ___/__.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău Lista cu documentele necesare întocmirii dosarului pentru solicitanţii unei locuinţe sociale

1. Cerere-formularul de înscriere. 2. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor majori ai familiei. 3. Alte acte de stare civilă- certificat de naştere, de căsătorie, de deces; 4. Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia. 5. Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala, eliberate în luna depunerii cererii sau luna anterioară.6. Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin. 7. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menţiona venitul net lunar pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni. 8. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale. 9. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei.

10. Sentinţe civile de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (în copii). 11. Orice altă dovadă de venit sau declaraţie că nu beneficiază de nici un venit. 12. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs înregistrat la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău (va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu locativ privat în copie) sau copia contractului de închiriere cu Municipiul Buzău. 13. Contractul de închiriere/vânzare-cumpărare al părinţilor pentru solicitanţii care locuiesc împreună cu aceştia (în copie). 14. Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecţie specială (în copie). 15. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, cu specificarea perioadei de internare (în copie). 16. Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul nu deţine locuinţă proprietate personală, nu a înstrăinat o locuinţă proprietate după 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţine în calitate de chiriaş o altă locuinţă fond locativ de stat (conform Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 17. Adeverinţă care să ateste calitatea de veteran sau văduvă de război. 18. Acte care să ateste calitatea de beneficiar a prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 19. Declaraţie şi adeverinţa de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri;

20. Orice alt document apreciat de solicitant ca o dovadă în obţinerea punctajului pentru unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură cu închirierea locuinţei, cazuri de forţă majoră, situaţii neprevăzute sau de excelenţă.

Notă: • Toate documentele vor fi depuse într-un dosar cu şină. • Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. • Declaraţiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

REFERAT la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău Având în vedere:

• necesitatea repartizării unor locuinţe sociale ca urmare a situaţiei economicosociale şi a numărului tot mai crescut de solicitări, consider oportună actualizarea criteriilor şi a listelor de priorităţi privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău;

• situaţia chiriaşior care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobile care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, fiind într-un grad avansat de degradare, reprezentând un real pericol pentru chiriaşii din incinte, a căror situaţie locativă s-a acutizat datorită incapacităţii fondului locativ construit de a prelua solicitările de locuinţă formulate de aceştia, pe fondul celerităţii de desfăşurare a acţiunii de retrocedare a proprietăţilor, a lipsei alocării fondurilor necesare întreţinerii şi achiziţiei unor astfel de locuinţe;

• situaţii critice a unor familii monoparentale, cu copii minori în întreţinere, cu venituri care nu le permit închirierea la preţul pieţei a unei locuinţe sau achiziţionarea uneia;

• prevederile art. 30 alin. 4) din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, context în care “criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, avute în vedere la alin. (2) din acelaşi articol, nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de către consiliile locale şi alte criterii, în funcţie de situaţiile specifice existente pe plan local’’.

• prevederile art. 21 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la soluţionarea cererilor privind repartizarea unei locuinţe sociale şi a altor unităţi locative, “autorităţile administraţiei publice locale stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor primite”, situaţie în care comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale va actualiza criteriile şi punctajul prin prezentul regulament. Având în vedere aspectele menţionate, considerăm oportună înaintarea spre dezbatere şi aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru întocmirea listelor de priorităţi cât şi a listei cu documentele necesare în vederea repartizării locuinţelor sociale aflate în administrarea Municipiului Buzău.

RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi criteriilor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău

Necesitatea şi oportunitatea aprobării noului regulament şi a criteriilor privind repartizarea şi închiriere locuințelor sociale provine din adaptarea acestuia la realităţile economico-sociale de pe raza U.A.T. Buzău. În scopul soluţionării cererilor privind repartizarea locuinţelor sociale de către autorităţile administraţiei publice locale, comisia constituită conform H.C.L. nr. 68/26.03.2018 va proceda la reanalizarea punctajelor în vederea întocmirii listei de priorităţi. Noile criterii vor ţine cont, cu prioritate de:

• chiriaşii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobile care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, fiind într-un grad avansat de degradare, reprezentând un real pericol pentru chiriaşii din incinte, a căror situaţie locativă s-a acutizat datorită incapacităţii fondului locativ construit de a prelua solicitările de locuinţă formulate de aceştia, pe fondul celerităţii de desfăşurare a acţiunii de retrocedare a proprietăţilor, a lipsei alocării fondurilor necesare întreţinerii şi achiziţiei unor astfel de locuinţe.

• familiile monoparentale, cu copii minori în întreţinere, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, familii aflate în situaţia de risc al abandonului minorilor, risc de sănătate sau excluziune socială. Totodată, la acordarea noilor punctaje nu se va lua în calcul nivelul studiilor, deoarece, deşi consiliile locale pot stabili şi alte criterii decât cele reglementate prin lege, nu pot încălca drepturile şi interesele persoanelor în implementarea măsurilor prin care răspund nevoilor locative ale diverselor categorii sociale, întrucât din conţinutul legii rezultă în mod incontestabil că aceste criterii au fost stabilite astfel încât să fie determinate cele mai vulnerabile categorii de persoane, predispuse excluziunii sociale.

Neadoptarea acestei măsuri are consecinţe grave asupra stării sociale a minorilor cu sprijin material precar şi a chiriaşilor aflaţi deja în situaţia conjuncturală de a fi evacuaţi prin executare judecătorească sau pentru cei a căror viaţă le este pusă în pericol de starea actuală a imobilelor şi care nu au posibilitatea să-şi achiziţioneze o locuinţă în condiţiile pieţei. Actualizarea criteriilor şi a listelor de priorităţi va contribui la eficientizarea activităţii de repartizare a locuinţelor sociale către persoanele solicitante, în funcţie de unităţile locative disponibile, respectându-se prevederile legale în vigoare. Faţă de cele prezentate mai sus, Serviciul Administrare Fond Locativ a elaborat prezentul proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului şi criteriilor privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.