Scrisoare de așteptări privind selecţia Consiliului de Administraţie al S.C. „URBIS SERV” SRL BUZĂU

Social

Întocmită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr.111/2016 şi normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 aprobata prin HG nr.722/2016.

A. Strategia locală în domeniile în care acţionează S.C”.URBIS SERV” SRL Buzău Imbunatatirea permanenta a competitivitatii si promovarea de activitati inovatoare pentru creerea unei infrastructuri moderne a municipiului– „Green, Circular and smart (Water) City”. B. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a asociaţilor, după caz, cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din politica localădin domeniul de activitate în care operează S.C.URBIS SERV SRL Buzău. Reabilitarea infrastructurii municipiului (drumurile, parcarile, spatiile verzi, siguranta circulatiei, ecarisajul, locurile de joaca, cimitirele, mobilier urban), respectand strategia de dezvoltare a municipiului si principiile unei economii circulare. Dezvoltarea pe orizontala a activitatilor de servicii operate de SC URBIS SERV SRL, astfel incat compania sa-si asigure o baza proprie de material dendrologic, flori si plante perene si sa reintroduca in circuitul economic materialele rezultate in urma lucrarilor executate. C. Încadrarea S.C.”URBIS SERV” SRL Buzău. Cadru instituţional S.C.”URBIS SERV” SRL Buzău a fost înfiinţată prin HCLM 16/1995 şi are ca unic asociat UAT Buzău. D. Obiectul principal de activitate al societăţii este Lucrari de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor – cod CAEN 4211 Societatea are şi activităţi secundare printre care: – activităţi de întreţinere peisagistică – cod CAEN 8132 – activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221 – activităţi de pompe funebre şi similare – cod CAEN 9603; – fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399 – întreţinerea şi repararea autovehicolelor – COD CAEN 4520; – cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

Capitalul social al SC „URBIS SERV” SRL Buzău este de 13.518.634 lei integral vărsat format din 20 de părţi sociale, fiecare cu valoarea de 675.931,7 lei. Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociaţilor, conform legii. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administraţie format din 5 administratori neasociaţi. Mandatul administratorilor este de 4 ani. În conformitate cu prevederile HG 722/2016, Anexa 1c, art.11, lit.(c), SC „URBIS SERV” SRL Buzău are scop comercial. E. Politica de dividente din profitul net al întreprinderii publice Politica de vărsăminte din profitul net al societăţii este reglementată de OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001. Astfel, societatea are obligaţia de a vira la bugetul local minimum 50% din profitul net sub formă de dividende. F. Politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Finanţarea investiţiilor SC „URBIS SERV” SRL Buzău se face din următoarele surse: – cotă parte din profitul net al societăţii rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001 – amortisment – surse atrase G. Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale SC „URBIS SERV” SRL Buzău Relaţiile şi comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic şi organele de administrare şi conducere ale societăţii se vor realiza în conformitate cu actul constitutiv al societăţii, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă, precum şi cu legislaţia aplicabilă in domeniu.

H. Condiţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor Pentru asigurarea calităţii şi siguranţa produselor realizate şi serviciilor prestate, societatea va respecta prevederile legale în vigoare şi va urmări în permanenţă îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat. Deasemenea, societatea va urmări imbunătăţirea continuă a calităţii produselor si serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime şi materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor şi instalaţiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaţilor. I. Etică, integritate şi guvernanţă corporativă Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă trebuie să acorde o importanţă deosebită implementării Codului de Etică ce stabileşte principiile şi standardele de conduită care reglementează situaţiile privind conflictele de interese şi incompatibilităţile la nivelul SC „URBIS SERV” SRL Buzău.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Consiliul de Administraţie este constituit din 5 membri în conformitate cu prevederile art. 28, pct. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă.Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă, membrii Consiliului De Administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a asociaţilor la propunerea asociaţilor. La acelaşi art. Pct.(3) stipuleaza: „La societăţile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b si lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acţionarului stat sau unitate admnistrativ teritorială deţine o participaţie majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de membrii ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.”

Membrii Consiliului de Administraţie vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă planul de administrare. În planul de administrare vor fi incluşi următorii indicatori de performanţă financiari şi non-financiari: – reducerea obligaţiilor restante; – reducerea creanţelor restante; – marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri sa fie minim 5 % – productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat – grad de indatorare < 1 – ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %; – stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă; – respectarea politicilor de transparenţă şi comunicare;

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.