PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 376 din data de 22.11.2019 privind schimbarea denumirii tronsonului din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „ Strada Drăgăicii ” din municipiul Buzău.

Social

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: – referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 442/CLM/22.11.2019; – raportul de specialitate înregistrat sub nr. 143.725/22.11.2019 al Serviciului Administrare Patrimoniu, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – avizul nr. _____ din ________ al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Buzău; – prevederile art. 2, lit. d) și art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), art.139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE : Art.1 – Se aprobă schimbarea denumirii tronsonului din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, și care cuprinde imobilele cu numerele poștale impare de la 1-7, respectiv pare de la 2-8, în „ Strada Drăgăicii ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin H.C.L. nr.101/26 iunie 2015, cu „ Strada Drăgăicii ”.

Art.3. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Arhitectului Șef, Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciului Administrare Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

REFERAT la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „ Strada Drăgăicii ” din municipiul Buzău P

otrivit art.129, alin. (6), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora. Tronsonul din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard prezintă un specific aparte, fiind străjuit de locaţia în care anual se desfășoară târgul de vară „ Drăgaica ”.

Târgul este cunoscut drept cel mai vechi târg din zona Munteniei, atestat încă din secolul al XV-lea, fiind amintit pentru importanța lui de Dimitrie Cantemir în „ Descrierea Moldovei ”. Deși a urmat o istorie cu suișuri și coborâșuri, târgul de vară „ Drăgaica ” a dovedit o rezistență și o vitalitate extraordinară, păstrându-și un rol important în dezvoltarea orașului Buzău. În ultimii ani, se dorește ca târgul „ Drăgaica ” să devină un festival etno-cultural, deschis artelor spectacolului modern cu influenţe etno şi care, prin prezența meşterilor populari, să reînvie tradiţia târgului de meştesugari. O măsură eficientă care poate contribui la păstrarea și transmiterea culturilor tradiționale, o reprezintă redenumirea spațiilor publice astfel încât prin atribuirea unor denumiri cu o încărcată semnificație istorică, culturală, știintifică, să fie readuse în actualitate evenimentele și tradițiile care au marcat evoluția orașului nostru. Astfel, propun schimbarea denumirii tronsonului din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „ Strada Drăgăicii ”. Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015 se va modifica şi completa în mod corespunzător.

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, “ în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective ”. Elementele de identificare ale drumului se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „ Strada Drăgăicii ” din municipiul Buzău

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune schimbarea schimbarea denumirii tronsonului din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „ Strada Drăgăicii ” . Potrivit art.129, alin. (6), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora. În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău.

Conform adresei nr. 133478/01.11.2019 primită de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, de pe lângă Tribunalul Buzău, au fost identificate un număr de aproximativ 163 sedii sociale și sedii secundare pentru persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea sediului social, iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente redactării hotărârii de schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum şi taxele publicării hotărârii privind schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al României. Potrivit adresei nr. 130580/2019, primită de la Direcția Finanțe Publice LocaleServiciul Prelucrare Date și Încasări, sunt deschise un număr de aproximativ 893 roluri pentru persoane fizice și persoane juridice. Conform adresei nr. 257406/DEP/2019, primită de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, un număr de 1698 persoane cu adresa de domiciliu pe tronsonul respectiv, vor trebui să-şi schimbe cărţile de identitate, în termen de 15 zile de la redenumirea străzii, potrivit art. 19, alin.2 ,lit. b) din O.U.G. 97/2005R, costul unei cărţi de identitate fiind de 7 lei, iar costul total fiind de 11.886 lei.

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români: “ în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective ”. Totodată în conformitate cu art. 5, alin. (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se notează în Cartea Funciară. De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte: contracte cu furnizorii de utilităţi, case de marcat, bănci, etc. Întrucât, acest drum are carte funciară, întocmită, nr. CF 66847, va trebui să se facă mai întâi dezmembrarea tronsonului de mai sus și apoi notarea schimbării denumirii în cartea funciară. Tronsonul din „ Bulevardul Industriei ”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard prezintă un specific aparte, fiind străjuit de locaţia în care anual se desfășoară târgul de vară „ Drăgaica ”. Târgul este cunoscut drept cel mai vechi târg din zona Munteniei, atestat încă din secolul al XV-lea, fiind amintit pentru importanța lui de Dimitrie Cantemir în „ Descrierea Moldovei ”. Deși a urmat o istorie cu suișuri și coborâșuri, târgul de vară „ Drăgaica ” a dovedit o rezistență și o vitalitate extraordinară, păstrându-și un rol important în dezvoltarea orașului Buzău. În ultimii ani, se dorește ca târgul „ Drăgaica ” să devină un festival etno-cultural, deschis artelor spectacolului modern cu influenţe etno şi care, prin prezența meşterilor populari, să reînvie tradiţia târgului de meştesugari.

O măsură eficientă care poate contribui la păstrarea și transmiterea culturilor tradiționale , o reprezintă redenumirea spațiilor publice astfel încât prin atribuirea unor denumiri cu o încărcată semnificație istorică, culturală, știintifică, să fie readuse în actualitate evenimentele și tradițiile care au marcat evoluția orașului nostru. Având în vedere cele de mai sus, Serviciul Administrare Patrimoniu prin Compartimentul Evidență Rețele, Gestionare GIS supune aprobării Consiliului Local al municipiului Buzău, proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Bulevardul Industriei, menționat mai sus, cât şi modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015. Elementele de identificare ale drumului se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ţinând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, să fie adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău. În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.