PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 258 din data de 06.10.2020 privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Social

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în
calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat
următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:
 proiect de hotărâre privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor
de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport
public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi
în municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu 16 noiembrie 2020, la responsabilul pentru
relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 258 din data de 06.10.2020 privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere,precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:

 • avizul Poliției municipiului Buzău nr. , înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. ___;
 • referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 316/CLM/06.10.2020;
 • raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr.
  109.937/06.10.2020;
 • avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
  Consiliului Local al municipiului Buzău;
 • avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
  apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;
 • prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim
  de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,
  -prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
  Legii nr . 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;
 • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
  administrația publică;
  -nota internă nr. _ din _ a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri;
 • prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
  pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
  completarile ulterioare.

În temeiul art. 129, alin (1) si (2), lit. c) si d), alin. 7, lit. n), alin. (14),
art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit.
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1.- (1) Se aprobă locurile de așteptare a clienților utilizate de
autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim
de taxi, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din
aceasta.
(2) Anexa la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 4 care a
fost aprobată prin HCL nr. 107/18.05.2020.
Art. 2.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în
mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind
reglementarea activităților de transport public în regim de taxi sau de
închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ
şi Transporturi Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA la Hotărârea nr. _/. 11.2020 a Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău
LOCURILE DE AŞTEPTARE A CLIENŢILOR utilizate de autovehiculele care desfăşoară activitatea de transport persoane în regim de taxi
Nr. Crt . Locurile de aşteptare a clienţilor
Număr de locuri propuse Detalii
1 Str. Transilvaniei 12 Zona OMV
2 Str. Unirii Nord 12 Bl. 25
3 Micro 14 12 Banca Transilvania
4 Str. Stadionului 13 SpitalulJudeţean
5 Str. Mareşal Al.Averescu 12 PiataCrâng
6 Str. Unirii Sud 6 Restaurant Buzau
7 Str. Unirii Sud 6 RDS-RCS
8 Str. Unirii Centru 10 Farmacia Catena
9 Str. Independenţei 6 Restaurant MIORIŢA
10 Str. Filantropiei 14 Hotel BUCEGI
11 Sala Sporturilor 12 Bl. 1A
12 Str. Teatrului 8 Inters. Str. Al. Marghiloman
13 Str. Dorobanţi 13 Bl. A10-A11
14 Cart. Dorobanţi 2 9 PiaţaDorobanţi
15 Str. Transilvaniei 9 Scoala 14
16 Str. Transilvaniei 9 Vis-a-vis ROMCARBON
17 Bd-ul Gării 4 TESS JUNIOR
18 Str. Agriculturii 4 Int. Str. Republicii
19 Str. Gen. Baştan 5 Intrarea2 SpitalulJudeţean
20 Bd-ul N. Bălcescu 5 Scoala nr. 1 (week-end)
21 Bd-ul N. Titulescu 5 Ambulatoriude specialitate
22 Tess-pub 10 Orele 22-6 (week-end)

TOTAL 196

Nr. 316/CLM/06.10.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de
așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău
nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de
taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău
În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în
regim de taxi şi în regim de închiriere cu completările şi modificările
ulterioare, Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
38/2003, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al ministrului internelor şi
reformei administrative, unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se desfășoară activitatea de taxi persoane trebuie să asigure locuri de așteptare pentru clienți.
La nivelul municipiului Buzău aceste locuri sunt prevăzute de
Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activității de
transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere prioritățile și posibilitățile municipalității existente la
acest moment în ceea ce privește locurile de așteptare clienți de către
autovehiculele care desfașoară activitate de transport de persoane in regim
de taxi (sistematizarea zonei gării C.F.R.) se impune redimensionarea/relocarea acestora, prin modificarea anexei nr. 4 a H.C.L.
nr. 72/2008.

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre.
Biroul Comerţ şi Transporturi Locale Nr. 109.937/06.10.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de
așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău
nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de
taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău
Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în
regim de taxi și în regim de închiriere, în anul 2008 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/17.03.2008 au fost aprobate locurile de așteptare clienți utilizate de autovehiculele care desfașoară activitate de taximetrie.

Aceste locuri au fost modificate succesiv prin H.C.L. nr. 108/28.04.2017, H.C.L. nr. 367/18.12.2017, H.C.L. nr. 10/30.01.2020 și H.C.L. nr. 107/18.05.2020.
Datorită lucrărilor tehnico-edilitare ce s-au efectuat in zona gării C.F.R.
și relocarii stației din aceasta zonă, se impune suplimentarea locurilor de
așteptare taxi de pe strada Filantropiei cu încă 7 (poziția nr. 11 din Anexa la
H.C.L. nr. 107/18.05.2020) și desființarea locului de așteptare de pe b-dul
Republicii (poziția nr. 10 din Anexa la H.C.L. nr. 107/18.05.2020).
Se actualizează corespunzător lista locurilor de așteptare a clienților,
după cum urmează:
LOCURILE DE AŞTEPTARE A CLIENŢILOR
utilizate de autovehiculele care desfăşoară activitatea de
transport persoane în regim de taxi
Nr. Crt. Locurile de aşteptare a clienţilor
Număr de locuri propuse Detalii
1 Str. Transilvaniei 12 Zona OMV
2 Str. Unirii Nord 12 Bl. 25
3 Micro 14 12 Banca Transilvania
4 Str. Stadionului 13 SpitalulJudeţean
5 Str. Mareşal Al. Averescu 12 PiataCrâng
6 Str. Unirii Sud 6 Restaurant Buzau
7 Str. Unirii Sud 6 RDS-RCS
8 Str. Unirii Centru 10 Farmacia Catena
9 Str. Independenţei 6 Restaurant MIORIŢA
10 Str. Filantropiei 14 Hotel BUCEGI
11 Sala Sporturilor 12 Bl. 1A
12 Str. Teatrului 8 Inters. Str. Al. Marghiloman
13 Str. Dorobanţi 13 Bl. A10-A11
14 Cart. Dorobanţi 2 9 PiaţaDorobanţi
15 Str. Transilvaniei 9 Scoala 14
16 Str. Transilvaniei 9 Vis-a-vis ROMCARBON
17 Bd-ul Gării 4 TESS JUNIOR
18 Str. Agriculturii 4 Int. Str. Republicii
19 Str. Gen. Baştan 5 Intrarea2 SpitalulJudeţean
20 Bd-ul N. Bălcescu 5 Scoala nr. 1 (week-end)
21 Bd-ul N. Titulescu 5 Ambulatoriude specialitate
22 Tess-pub 10 Orele 22-6 (week-end)
TOTAL 196
Față de cele prezentate, se impune inițierea unui proiect de hotărâre
privind privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din
Hotărârea Consiliului local al municipiului Buzău nr. 72/2008 privind
reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere,
precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.