PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 153 din data de 11.06.2020 privind aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021

Social

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la
cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local a
Municipiului Buzău din luna iulie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de
hotărâre cu caracter normativ:
 proiect de hotărâre privind ”Aprobarea de burse pentru elevii de la
cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de
stat pe anul 2021”, (inițiator – domnul consilier local Constantin
Ionescu).
Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu 22 iulie 2020, la responsabilul pentru relaţia
cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 153 din data de 11.06.2020
Privind ,,Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021”
Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:

 • Expunerea de motive a d-lui Ionescu Constantin, initiator a
  proiectului de hotarare nr. 174/CLM/11.06.2020;
 • Temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi d), alin.
  (3), lit. e), alin. (7), lit. f) şi art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit.
  e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 • Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, actualizata 2018.
  H O T A R A S T E,
  Art.1 Se aproba acordarea din bugetul local, de burse pentru
  elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar pe
  anul 2021, repartizat pe categorii de burse si unitati de invatamant,
  astfel:
 • Burse de performanta
 • Burse de merit
 • Burse studiu
 • Burse de ajutor social,
  Art.2 Numarul de burse prevazute la art.1 se vor stabili de
  catre unitatile de invatamant pe fiecare categorie de bursa, in baza
  rezultatelor in anul 2020 si vor fi comunicate Consiliului Local pentru
  alocarea sumelor necesare in bugetul anului 2021;
  Art.3 Criteriile specifice de acordare a burselor, se stabilesc
  in consiliul de administratie ale unitatilor de invatamant in limita fondurilor stabilite prin bugetul local;
  Art.4 Raspunderea pentru incadrarea in criteriile generale si
  specifice de acordare a burselor, revine fiecarui ordonator tertiar de
  credite;
  Art.5 Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii
  din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021 astfel :
 • 70 lei/luna , pentru fiecare categorie de bursa.
  Art.6 Primarul Municipiului Buzau prin intermediul Directiei
  Economice precum si ordonatorii tertiari de credite vor aduce la
  indeplinire prevederile prezentei hotarari.

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE privind ,,Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021

Avand in vedere:

Conform legii 1/2011 – legea educatiei, art. 105 ce permite finantarea din bugetul local pentru acordarea de burse elevilor.

-Motivarea copiilor care vor sa faca performanta in orice domeniu si
incurajarea acestora pentru participarea si implicarea cat mai
activa la nivelul invatamantului buzoian.

-Sustinerea invatamantului buzoian si posibilitatea cadrelor
didactice de a descoperi copii talentati in orice domeniu,promovarea si sustinerea acestora pentru a participa la niveluri superioare de competitii.

– Ordonanta de urgenta nr.57/iulie 2019 (actualizata), art136, art.243.
Initiator,Constantin Ionescu – consilier local

RAPORT la proiectul de hotărâre privind “Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021”
În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate
Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi cu Ordinului Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011, şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse:
1) Burse de performanţă – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade, competiţii şi concursuri şcolare la nivel naţional;
2) Burse de merit – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiţii, olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean;
3) Burse de studiu – pentru elevii care provin din familii cu venituri mici;
4) Burse sociale – pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi în altă localitate, situaţii materiale grele).
Numărul burselor ce se vor acorda în anul 2021 trebuie prezentat într-o
situaţie centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unităţile şcolare din Buzău, pentru anul 2021, conform propunerilor ce vor fi primite din partea unităţilor de învăţământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012. Faţă de cele prezentate, menţionăm următoarele informaţii suplimentare:

 • Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni;
 • Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 “…cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local…”
 • Conform centralizării solicitărilor primite la început de an din partea unităţilor de învăţământ va rezulta o sumă ce trebuie alocată în bugetul anual.
  Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind “Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021” trebuie prezentat și aprobat anul viitor după aprobarea bugetului pentru anul 2021 în funcție de suma ce urmează a fi alocată pentru burse

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.