Muzeul Judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant

Jobs

Muzeul Judeţean Buzău organizează în perioada de 17.06.2024 – 19.07.2024 la sediul din Aleea Castanilor, nr. 1, concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant la Centrul Muzeal „IC Brătianu” în conformitate cu HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 01 iulie 2023 (inclusiv) de luni până joi între orele 800-1600, vineri între orele 800-1330 la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău din Aleea Castanilor, nr. 1.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău – tel. 0238.710561, persoană de contact Simona Tănase.
Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean Buzău, Aleea Castanilor, nr. 1, după cum urmează:
– selecţia dosarelor: 03.07.2024;
– proba scrisă: 09.07.2024, ora 10ºº;
– proba interviu: 15.07.2024, ora 10ºº;
• Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul Muzeului Judeţean Buzău din Aleea Castanilor, nr. 1, în data de 04.07.2024.
• Dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului.
• Rezultatele contestațiilor se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
I. Acte necesare la depunerea dosarului:
a) Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a HG nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă sau, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate prin ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul juduciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european;
Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 a HG nr. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a primei probe a concursului.
II. Condiţii generale necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs :
– Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau cetățenie a Confederației Elvețiene;
– Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– Capacitatea deplină de exerciţiu;
– O stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– Îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– Lipsa condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorităţii, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
– Nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h);
III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant la Centrul Muzeal „IC Brătianu”:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: arte plastice, arte decorative, istoria artelor, pedagogia artelor plastice și decorative, istorie, muzeografie/muzeologie;
– Vechime în specialitate necesară ocupării postului: nu se solicită;

Cerințe dezirabile:
– Să stăpânească la un nivel mediu o limbă de circulație internațională, scris şi vorbit;
– Să dețină certificat/atestat de competenţe lingvistice;
– Să dețină Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence-ECDL);
– Să aibă noțiuni de operare și abilităţi de lucru cu aparatura specifică (aparat foto, scanner, altă aparatură și tehnică digitală în expozițiile de bază și temporare etc);
– Să dețină Certificat de competenţe pedagogice.
IV. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant la Centrul Muzeal „IC Brătianu”:
1. *** Bazele muzeologiei. Suport de curs, Institutul Național pentru cercetare și formare culturală, București;
2. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 2003, p. 151-173;
3. ICOM, Code of Ethics for Museums, 2013;
4. Valeriu Nicolescu, Marilena Gaiţă, 60 de ani de activitate muzeală la Buzău, în Mousaios, vol. IV, partea a II-a, Buzău, 1994, p. 327-337;
5. Aurelia Duţu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdalena Andreescu, Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, Bucureşti, 2010, p. 6-38, 68-121;
6. Rodica Tache Gheorghe, Lucrările de gravură ale lui Theodor Aman în colecţia Muzeului Judeţean Buzău, în „Mousaios”, V, Buzău, 1999, p. 557-587;
7. Georgeta Hlihor, Trei tapiserii de Ileana Balotă aflate în Muzeul Judeţean Buzău, în „Mousaios”, VI, Buzău, 2001, p. 557-562;
8. Luminiţa Toader-Ispirescu, Margareta Sterian – o prezenţă în Muzeul Judeţean din Buzău, în „Mousaios”, VI, Buzău, 2001, p. 563-569;
9. Rodica Tache Gheorghe, Creaţie şi măiestrie în lucrările de artă decorativă executate în tehnica sticlei, din colecţia Muzeului Judeţean Buzău, în „Mousaios”, VII, Buzău, 2001, p. 453-458;
10. Rodica Tache Gheorghe, Omul-omagiat în lucrările de artă decorativă şi artă plastică (sculptură) din patrimoniul de artă al Muzeului Judeţean Buzău, în „Mousaios”, X, Buzău, 2005, p. 295-300;
11. Rodica Tache Gheorghe, Pictori Buzoieni – case, peisaje, portrete şi stiluri moderne ilustrate în tablourile lor, în „Mousaios”, XI, Buzău, 2006, p. 377-392;
12. Rodica Tache Gheorghe, Opinii despre importanța lucrărilor de tapiserie din patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău, în „Analele Buzăului”, I, 2009, p. 183-187;
13. Rodica Tache Gheorghe, Expoziţia pictorului Brăduţ Covaliu din cadrul secţiei de artă a Muzeului Judeţean Buzău, în „Analele Buzăului”, II, 2010, p. 305-317;
14. Rodica Tache Gheorghe, Colecţia de artă contemporană românească „Bucur şi Marieta Chiriac”, în „Analele Buzăului”, II, 2010, p. 319-332;
15. Rodica Tache Gheorghe, O sală de expoziţie dedicată Margaretei Sterian, în „Analele Buzăului”, III, 2011, p. 135-151;
16. Rodica Tache Gheorghe, Pictori buzoieni din colecţia Muzeului Judeţean Buzău, în „Analele Buzăului”, III, 2011, p. 153-171;
17. Rodica Tache Gheorghe, Tapiserii din expoziţia de bază a Muzeului Judeţean Buzău (simbol şi semn), în „Analele Buzăului”, IV, 2012, p. 243-272;
18. Doina Işfănoni, Tapiseria contemporană românească din ultimele decenii ale secolului al XX-lea, în „Analele Buzăului”, V, 2013, p. 315-319;
19. Rodica Tache Gheorghe, Prezentarea expoziţiei de tapiserie contemporană românească organizată la Palatul Parlamentului Bucureşti, în „Analele Buzăului”, VI, 2014, p. 260-292;
20. Rodica Tache Gheorghe, Proiect tematic al expoziţiei permanente de artă plastică și decorativă, în „Analele Buzăului”, VII, 2015, p. 337-365;
21. Rodica Tache Gheorghe, Interviu luat domnului Mircea Barzuca privind personalitatea artistei Margareta Sterian, în „Analele Buzăului”, VIII, 2016, p. 187-192;
22. Eugen-Marius Constantinescu (coord.), Buzău. Mică enciclopedie istorică, Alpha MDN, 2000, p. 166-175;
23. Alexandru Anghel, Art section of Buzău County Museum, în „Analele Buzăului”, XV, 2023, p. 275-305;
24. Mariana Vida, Margareta Sterian – Opera decorativă, Tipografia „Monitorul Oficial”, București, 2016, p. 17-40;
25. Corina Teacă, Pictura românească 1900-1947, în Răzvan Theodorescu, Marius Porumb (coord.), Arta din România din preistorie în contemporaneitate, vol. II, București, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, Editura Mega, 2018, p. 381-398;
26. ***, Pictori buzoieni, Buzău, 2004, (catalog);
27. ***, Tabăra de sculptură Măgura, Buzău, 2005 (catalog);
28. ***, Tapiseria contemporană românească din colecția de artă a Muzeului Județean Buzău, Buzău, 2013 (catalog)

LEGISLAȚIE

29. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările și modificările ulterioare;
30. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare.
V. Tematica pentru ocuparea postului vacant de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant la Centrul Muzeal „IC Brătianu”:
– Cunoaşterea noţiunilor de bază, a normelor şi a practicilor în domeniul muzeologiei, evidența și digitizarea patrimoniului muzeal
– Cunoaşterea colecțiilor Muzeului Judeţean Buzău
– Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram YouTube , TikTok , Twitter .