Invitație de participare la procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” pentru atribuirea contractului de achiziție publică

Social

”Servicii pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău privind activitățile:colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora,curăţarea si transportul zăpezii
de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ
Măturatul, spălat, stropit si întreţinerea căilor publice,Dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare.”

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Buzău cu sediul în Municipiul Buzau, str. Piața Daciei, nr.1, județul Buzău în calitate de autoritate contractantă, va invita a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin ”negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare”, conform art. 104 lit.c) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice, având ca obiect atribuirea contractului de achizitie publică ” Servicii pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău privind activitățile:colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice,baterii şi acumulatori, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora,curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei
sau de ingheţ Măturatul, spălat, stropit si întreţinerea căilor publice,Dezinsecţie, dezinfecţie,deratizare ”
Sursele de finanțare a achiziției care urmează să fie efectuată: Buget local

 1. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 2. Valoarea estimata a achizitiei : 90.858.130 lei fără T.V.A.
 3. Moneda ofertei: oferta se va depune în lei, fără T.V.A.
 4. Modul de elaborare a ofertei : conform Fisei de date/instructiunilor pentru ofertanti anexate la prezenta.
 5. Data limita pentru transmiterea ofertei preliminare: 02.11.2020, orele 10:00
 6. Data si ora deschiderii ofertei preliminare: 02.11.2020, orele 14:00
 7. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 29.10.2020 ora 14.00
 8. Negocierea se va face asupra pretului și a condițiilor tehnice precum și asupra clauzelor contractuale.
 9. Negocierea se va face intr-o singură rundă.
  Operatorii economici interesați pot solicita documentația de atribuire, respectiv: Fisa de date/instructiuni pentru ofertanti,Formulare,Propunerea de contract , Caietele de sarcini și
  Regulamentul de salubrizare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 234/20.10.2020, prin mail , pe adresa :investitii@primariabuzau.ro.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Investitii,Achizitii Publice , str.Piața Daciei nr.1 , camera 1, telefon /fax 0238/726.092, email:investitii@primariabuzau.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.