Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de Consilier juridic, vechime minimă în specialitatea postului minim 1 an

Jobs

CENTRUL JUDETEAN DE CULTURĂ SI ARTĂ BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzău, strada Aleea Castanilor, nr. 1, județul Buzau organizează, la sediul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de execuție de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1 post de Consilier Juridic, studii superioare, grad II, cu o durata a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane și Juridic.

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14, art 15 si art. 16 din Hotarârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si anume:

Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant stabilite prin fisa postului, la propunerea conducătorului compartimentului în care se află funcţia vacantă, conform statului de funcţii si anume:

• Studii de specialitate: superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura – științe juridice, domeniul – drept.
• Vechime în specialitatea postului: minim 1 an
• Cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft Office (World si Excel), aplicații de poștă electronică și internet – nivel mediu;
• Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de evaluare, analiza si sinteza, spirit de observație, simt organizatoric, tact și discernământ, capacitate de a lucra sub presiunea timpului, capacitatea de a lucra in echipa, abilitate de comunicare, fluență și coerență în exprimare, operativitate, flexibilitate în gândire, receptivitate, profesionalism, sociabilitate, inițiativă, comportament adecvat, corectitudine în cadrul relațiilor de muncă;

Bibliografie și tematică:

1. Legea nr. 287/2009 Republicată privind Codul civil, Cartea a V – a, titlul I și II;
2. Legea nr. 134/2010 Republicată privind Codul de procedură civilă, Cartea I și II;
3. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI – a, a VII – a și Anexa 7 NORME privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară;
5. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice – Anexă Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, punctele II, III și IV;
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale – integral;
7. Legea nr. 53/2003 Republicată, Codul muncii – Titlul II, VIII, IX, XI, XII;
8. Legea nr. 202/2002 Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare – integral;
9. Ordonanța nr. 137/2000 Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare – integral;
10. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative – integral;
11. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – integral.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs conform art. 35 din HG 1336/2022:

Pentru înscrierea la concurs, conform art 35 din H.G. 1336/2022, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele care trebuie depuse la dosar, prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, cu originalul extrasului de pe cazierul judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Cererea de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, conform art. 34 din HG 1336/2022, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv in perioada 21.05.2024 – 03.06.2024 inclusiv, ora 16:00, după următorul program: de luni până joi între orele 09: –16:00 şi vineri între orele 09:00–14:00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau, Aleea Castanilor, nr 1, Et. 1, Birou: Resurse Umane, persoana de contact: Referent de Specialitate Ciucu Iulica, telefon: 0238/710383.

Concursul se desfăşoară la sediul Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau, in urmatoarele etape, conform art. 32:

a) Selecţia dosarelor de înscriere la concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza, cf. art 36 alin. (1) din HG 1336/2022, in termen de 2 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, respectiv: 05.06.2024, ora: 16:00;

• Afișarea rezultatului selecției dosarelor folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz, se va face la sediul instituției si pe pagina de internet, conform art. 37 din HG 1336/2022, in termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecția dosarelor, respectiv pana la data de: 06.06.2024, ora:16:00;
• Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, cf. art. 53 din HG 1336/2022, respectiv pana la data de: 07.06.2024, ora: 14:00, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Compartimentului Resurse Umane.
• Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final, la sediul institutiei si pe pagina de internet, conform art. 54 alin (3) din HG 1336/2022, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv pana la data de: 10.06.2024, ora: 14:00.

b) proba scrisă va avea loc în data de: 11.06.2024 ora: 10:00, la sediul Centrului Judetean de Cultura si Arta din Aleea Castanilor, nr. 1, Buzau.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

• Rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul instituției si pe pagina de internet, cf. art. 43 alin (2), in termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei, respectiv pana la data de 12.06.2024, ora 12:00, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

• Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în maxim 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei scrise, conform art 53 din HG 1336/2022, respectiv pana la data de: 13.06.2024, ora: 12:00, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Compartimentului Resurse Umane.

• Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final la sediul instituției si pe pagina de internet, conform art. 54 alin (3) din HG 1336/2022 în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv pana la data de 14.06.2024 ora: 12:00.

c) interviul va avea loc la sediul Centrului Judetean de Cultura si Arta din Aleea Castanilor, nr. 1, Buzau, intr-un termen de 4 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise, respectiv în data de 17.06.2024, ora: 10:00, cf. art 41 alin (5).

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”.

• Rezultatul probei interviu va fi afişat la sediul instituției si pe pagina de internet in termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei, respectiv cf art. 47 alin (3), pana la data de 18.06.2024, ora 12:00, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

• Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun în maxim 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei interviu, respectiv, cf. art. 53 din HG 1336/2022, pana la data de: 19.06.2024, ora: 12:00, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Compartimentului Resurse Umane.

• Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv 20.06.2024, ora: 12:00, cf. art 54 alin (3) din HG 1336/2022.

Comisia va afişa rezultatul final în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de afișare a rezultatului contestației la ultima proba sustinută, respectiv pana la data: 21.06.2024, ora 12:00, cf. art 56 alin 3), prin specificarea mentiunii admis sau respins.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Sunt declaraţi admişi la proba „scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din maximum 100 de puncte.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Afişarea rezultatelor probelor de concurs, precum şi rezultatul final se face la sediul Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau si pe pagina de internet a acestuia.

Relaţii suplimentare la telefon: 0238.710.383.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram YouTube , TikTok , Twitter .