Anunț concurs pentru ocuparea următoarelor funcții specifice comitetului director: director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

Social

În conformitate cu prevederile: – Legii nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VII – Spitalele, Cap. III – Conducerea spitalelor – Art. 181 – ”(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (2) Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.”

– Ordinului nr. 284*) din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice – Art. 2 –” (1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare post în parte.” Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții specifice comitetului director: director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:

1. Criterii generale pentru director medical, director financiar-contabil, director de îngrijiri: a) au domiciliul stabil în România; b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

2. Criterii specifice: a) pentru directorul medical: 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist; 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; b) pentru directorul financiar-contabil: 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 3. dețin certificatul de atestare a cunoştințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu*); c) pentru directorul de îngrijiri: 1. sunt asistenți medicali generalişti principali; 2. au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generalişti principali; 3. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1) pentru directorul medical: a) cererea de înscriere; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz; d) copie de pe certificatul de medic specialist; e) curriculum vitae; f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; g) cazierul judiciar; h) declarația pe propria răspundere că nu a desfăşurat activități de poliție politică, aşa cum este definită prin lege; i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; j) proiectul de specialitate; 2) pentru directorul financiar-contabil: a) cererea de înscriere; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz; d) curriculum vitae; e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz; f) cazierul judiciar; g) declarația pe propria răspundere că nu a desfăşurat activități de poliție politică, aşa cum este definită prin lege; h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; j) proiectul de specialitate; 3) pentru directorul de îngrijiri: a) cererea de înscriere; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz; d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal; e) curriculum vitae; f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; g) cazierul judiciar; h) declarația pe propria răspundere că nu a desfăşurat activități de poliție politică, aşa cum este definită prin lege; i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; j) proiectul de specialitate.

Taxa de concurs: 150 lei, plătită la casieria unității. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău str. Stadionului nr. 7 şi va consta în următoarele probe de evaluare: 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştințelor din legislația specifică postului; 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 3. interviul de selecție.

Calendar de concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director al SJU Buzău:

Denumirea postului: DIRECTOR MEDICAL Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 16.03.2020 – termen limita de inscriere a candidatilor/depunere dosare ora 15:00 17.03.2020 – verificarea dosarelor de concurs ora 11:00 17.03.2020 – afisare rezultate selectia dosarelor de concurs ora 16:00 18.03.2020 – depunere contestatii verificare dosarelor ora 16:00 19.03.2020 – afisare rezultate contestatii selectia dosarelor 23.03.2020 – proba scrisă ora 9:00 23.03.2020 – ora 14:00 sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie 24.03.2020 – ora 16:00 afisarea rezultatelor concursului 25.03.2020 – ora 16:00 depunerea eventualelor contestatii 26.03.2020 – solutionarea eventualelor contestatii si afisarea rezultatelor finale ale concursului.

Denumirea postului: DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL Data, oraşi locul de desfăşurare a concursului: 17.03.2020 – termen limita de inscriere a candidatilor/depunere dosare ora 15:00 18.03.2020 – verificarea dosarelor de concurs ora 11:00 18.03.2020 – afisarea rezultate selectia dosarelor de concurs ora 16:00 19.03.2020 – depunere contestatii verificare dosare ora 16:00 20.03.2020 – afisare rezultate contestatii selectia dosarelor 24.03.2020 – proba scrisă ora 9:00 24.03.2020 – ora 14:00 sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie 25.03.2020 – ora 16:00 afisarea rezultatelor concursului 26.03.2020 – ora 16:00 depunerea eventualelor contestatii 27.03.2020 – solutionarea eventualelor contestatii si afisareare zultatelor finale ale concursului

Denumirea postului: DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 18.03.2020 – termen limita de inscriere a candidatilor/depunere dosare ora 15:00 19.03.2020 – verificarea dosarelor de concurs ora 11:00 19.03.2020 – afisare rezultate selectia dosarelor de concurs ora 16:00 20.03.2020 – depunere contestatii verificare dosare ora 16:00 23.03.2020 – afisare rezultate contestatii selectia dosarelor 25.03.2020 – proba scrisă ora 9:00 25.03.2020 – ora 14:00 sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie 26.03.2020 – ora 16:00 afisarea rezultatelor concursului 27.03.2020 – ora 16:00 depunerea eventualelor contestatii 30.03.2020 – solutionarea eventualelor contestatii si afisarea rezultatelor finale ale concursului

Temele – cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, bibliografia de concurs şi metodologia de desfăşurare a concursului sunt disponibile pe site-ul unității https://www.spitalulbuzau.ro/ şi la Serviciul RUNOS. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzau, Serviciul Resurse umane la tel. 028720689 int. 207.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.