Anunț concurs posturi vacante de asistent medical, asistent medical debutant, asistent social secția U.P.U.-S.M.U.R.D.

Social

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZĂU OUALITY Certificat Nr. 156 L~O 14001 in conformitate cu prevederile Hotararii nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale , vacante , de executie, in data de 18 martie 2020 ora 10,00

ASISTENT MEDICAL – 2 posturi • 2 posturi vacante de asistent medical secţia UPU -SMURD;

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT 4 posturi • 4 posturi vacante de asistent medical debutant secţia UPU-SMURD.

Asistent social – 1 post

• 1 post vacant de asistent social secţia UPU-SMURD.

Inscrierea se va face la secretariatul comisiei de concurs la Serv.Resurse Umane din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău până la data de 09.03.2020 orele 12,00.

TAXA DE CONCURS ASISTENT MEDICAL, ASISTENT SOCIAL 50 de lei Conditiile specifice necesare in vederea participării la concurs şi a ocupării postului : Asistent medical o diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in specialitatea de asistent medical medicina generala ; o certificat de membru privind exercitarea profesiei si adeverinta de participare la concurs eliberate de OAMGMAMR ; copie certificat de membru privind exercitarea profesiei si avizul anual pe anul 2020 eliberate de OAMGMAMR; o 6 luni vechime ca asistent medical ; o cunostinte operare PC ; Asistent medical debutant o diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in specialitatea de asistent medical medicina generala ; o certificat de membru privind exercitarea profesiei si adeverinta de participare la concurs eliberate de OAMGMAMR; copie certificat de membru privind exercitarea profesiei si avizul anual pe anul 2020 eliberate de OAMGMAMR; o cunostinte operare PC ; Asistent social o diplomă de licenţă în specialitate o 6 luni vechime în specialitate; o cunoştinţe operare PC, WORD, EXCEL ;

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente: I. Pentru postul asistent medical : a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, certificat de absolvire scoala sanitara postliceala in specialitatea de asistent medical medicina generala; d) copie certificat de membru privind exercitarea profesiei si adeverinta de participare la concurs eliberate de OAMGMAMR; copie certificat de membru privind exercitarea profesiei si avizul anual pe anul 2020 eliberate de OAMGMAMR; e) carnetul de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverintă care să ateste vechimea de cel putin 6 luni ca asistent medical ; f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează având obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; g) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; h) curriculum vitae; Actele prevazute lit. b – e vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

II. Pentru postul asistent medical debutant : a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, certificat de absolvire scoala sanitara postliceala in specialitatea de asistent medical medicina generala; d) copie certificat de membru privind exercitarea profesiei si adeverinta de participare la concurs eliberate de OAMGMAMR; copie certificat de membru privind exercitarea profesiei si avizul anual pe anul 2020 eliberate de OAMGMAMR; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să- I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează având obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; t) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Actele prevazute lit. b – d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiil01 cu acestea.

III. Pentru postul de asistent social a) Cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului instituţiei publice b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice: d) carnetul de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverintă care să ateste vechimea de cel putin 6 luni in specialitate e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează având obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; t) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h ) chitanta de achitare a taxei de concurs Actele prevazute la lit. b – d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale pentru ocuparea unui post vacant Conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286/23.03.2011 cu modificările si completările ulterioare pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele conditii generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România; b) cunoaste limba română, scris si vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; t) îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; . . . g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umamtăţn, contra statului ori contra autorităţii , de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei , de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul consta in 3 etape successive : a) selectia dosarelor de inscriere ; b) proba scrisa si/sau proba practica c) interviul Sunt declarati admisi la proba scrisă candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte. Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte . Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a punctajelor obtinute de candidati la fiecare proba, fiind admisi candidatii care au obtinut punctajul cel mai mare pentru postul pentru care au concurat. Calendarul de desfasurare a concursului pentru posturile scoase la concurs.

Concursul se va desfasura in perioada 18.03.2020- 30.03 .2020 la sediul Spitalului Judetean de Urgenţă Buzău: a) selectia dosarelor de concurs : 11.03.2020 – afişare selecţie dosare de concurs : 12.03.2020 – depunere contestaţii selecţie dosare de concurs: 13.03.2020 – afişare soluţionare contestaţii : 16.03.2020 b) proba scrisa 18.03.2020 orele 10,00 – afişare rezultate proba scrisa 19.03 .2020 – depunere contestaţii la proba scrisa până la data de 20.03 .2020 – afişare soluţionare contestaţii proba scrisa 23.03 .2020 c) proba I interviu 24.03.2020 – afişare rezultate proba interviu 25.03.2020 – depunere contestaţii la proba interviu până la data de 26.03 .2020 – afişare soluţionare contestaţii proba interviu 27.03 .2020 – afişarea rezultatelor finale 30.03.2020

Anunţul de concurs se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău str. Stadionului nr 7 precum şi pe site-ul spitalului spitalulbuzau.ro unde se publica şi bibliografia de concurs. Concursul va avea loc in locatia Spitalului Judetean de Urgenta Buzau In data de 18.03.2020 orele 9,30 candidatii vor fi prezenti in sala de examen unde se va face apelul nominal al candidatilor si verificarea identitatii pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate. Relatii suplimentare la serv Resurse Umane telefon 02381720689 interior 166

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.