PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 257 din data de 14.08.2019 privind atribuirea denumirii unor drumuri situate în municipiul Buzău

Social

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 257 din data de 14.08.2019 privind atribuirea denumirii unor drumuri situate în municipiul Buzău,zona Parcul Tineretului, tarlaua 32 Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:

  • referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.300/CLM/14.08.2019;
  • raportul de specialitate înregistrat sub nr. 97.519/14.08.2019 al Serviciului Administrare Patrimoniu, Compartiment Evidenţă Reţele, Gestionare GIS din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
  • avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
  • avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
  • avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
  • prevederile art. 2, lit. d) şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), 139, alin. (1), alin.(3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.– Se atribuie denumirea de Aleea „Petuniilor” drumului public situat în municipiul Buzău, zona Parcului Tineretului, tarlaua 32, înscris în cartea funciară nr. 63.202 a UAT Buzău, cu numărul cadastral 63.202, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.– Se atribuie denumirea de Aleea „Brânduşelor” drumului public situat în municipiul Buzău, zona Parcului Tineretului, tarlaua 32, înscris în cartea funciară nr. 63.322 a UAT Buzău, cu numărul cadastral 63.322, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.– Se aprobă completarea Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău,aprobat prin H.C.L nr. 101/26 iunie 2015 cu Aleea „Petuniilor”, respectiv Aleea „Brânduşelor”.
Art.4.– Certificatele de nomenclatură stradală se vor elibera cetăţenilor care deţin imobile amplasate pe aceste străzi numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2018 pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5,
P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 – 63200, 14855, 14844,61493 – 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202, 63322,UTR 12, UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău, judeţul Buzău.
Art.5.– Primarul Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice Locale, Serviciului Administrare Patrimoniu şi Compartimentului Evidenţă Reţele, Gestionare GIS.

INIȚIATOR
PRIMAR,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU

REFERAT la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.

Potrivit art. 129, alin. (6), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora.
Prin Hotârârea nr. 82/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău a fost
aprobat planul urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5, P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 – 63200, 14855,14844, 61493 – 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202,63322, UTR 12, UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău,judeţul Buzău.

Pentru materializarea planului urbanistic zonal a fost acceptată donaţia cu
sarcini a două terenuri, în vederea realizării unor drumuri publice.
Propun atribuirea denumirii de Aleea Petuniilor, respectiv Aleea Brânduşelor.
Elementele de identificare şi dimensiunile arterelor de circulaţie sunt prevăzute în anexele nr. 1, şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32

Prin Hotârârea nr. 82/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău a fost
aprobat planul urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5, P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 – 63200, 14855,14844, 61493 – 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202,63322, UTR 12, UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău,judeţul Buzău.
Pentru materializarea planului urbanistic zonal a fost acceptată donaţia cu
sarcini a două terenuri, în vederea realizării unor drumuri publice.
Potrivit art. 129, alin. (6), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora.

Propunem atribuirea denumirii de Aleea Petuniilor, respectiv Aleea Brânduşelor.
Certificatele de nomenclatură stradală se vor elibera cetăţenilor care deţin
imobile amplasate pe aceste străzi numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2018 pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5, P+6,intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 – 63200, 14855, 14844, 61493,61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202, 63322, UTR 12,UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău, judeţul Buzău.
În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.