PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 220 din data de 14.08.2020 privind ”Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021”, (inițiator – domnul consilier local Constantin Ionescu)

Social

ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la
cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu
caracter normativ:
 proiect de hotărâre privind ”Aprobarea de burse pentru elevii de la
cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de
stat pe anul 2021”, (inițiator – domnul consilier local Constantin
Ionescu).
Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu 24 septembrie 2020, la responsabilul pentru
relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 220 din data de 14.08.2020
Privind ,,Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021” Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:

 • Referatul de aprobare al d-lui Ionescu Constantin, initiator al
  proiectului de hotarare nr. 247/CLM/14.08.2020;
 • Raportul Direcției Economice nr. 88.881/14.08.2020;
 • Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și
  completările ulterioare.
 • avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economicofinanciarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi socialculturale, culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
  pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
  administraţia publică, republicată;
 • adresa nr. din .08.2020 a responsabilului cu
  societatea civilă, din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul,
  Organizare Alegeri.
 • Temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (14),
  alin. (7), lit. a) şi art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) din
  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T A R A S T E,
  Art.1 Se aproba acordarea din bugetul local, de burse pentru
  elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar,
  pe anul 2021, repartizat pe categorii de burse si unitati de
  invatamant, astfel:
 • Burse de performanta
 • Burse de merit
 • Burse studiu
 • Burse de ajutor social,
  Art.2 Numarul de burse prevazute la art.1 se vor stabili de
  catre unitatile de invatamant pe fiecare categorie de bursa, in baza
  rezultatelor in anul 2020 si vor fi comunicate Consiliului Local pentru
  alocarea sumelor necesare in bugetul anului 2021;
  Art.3 Criteriile specifice de acordare a burselor, se stabilesc
  in consiliul de administratie ale unitatilor de invatamant in limita fondurilor
  stabilite prin bugetul local;
  Art.4 Raspunderea pentru incadrarea in criteriile generale si
  specifice de acordare a burselor, revine fiecarui ordonator tertiar de
  credite;
  Art.5 Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii
  din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021 astfel: 90 lei/luna, pentru fiecare categorie de bursa.
  Art.6 Primarul Municipiului Buzau prin intermediul Directiei
  Economice precum si ordonatorii tertiari de credite vor aduce la
  indeplinire prevederile prezentei hotarari.
  INIȚIATOR
  CONSILIER LOCAL,
  Constantin Ionescu AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
  Eduard Pistol
  ROMÂNIA
  JUDEŢUL BUZĂU
  MUNICIPIUL BUZĂU
  CONSILIUL LOCAL
  Nr. 247/CLM/14.08.2020
  REFERAT DE APROBARE
  LA PROIECTUL DE HOTARARE
  privind
  ,,Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din
  unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021”
  Avand in vedere:
 1. Conform Legii 1/2011 – Legea educatiei naționale, cu modificările
  și completările ulterioare, art. 105 ce permite finantarea din bugetul
  local pentru acordarea de burse elevilor.
 2. Motivarea copiilor care vor sa faca performanta in orice domeniu si
  incurajarea acestora pentru participarea si implicarea cat mai
  activa la nivelul invatamantului buzoian.
 3. Sustinerea invatamantului buzoian si posibilitatea cadrelor
  didactice de a descoperi copii talentati in orice domeniu,
  promovarea si sustinerea acestora pentru a participa la niveluri
  superioare de competitii.
 4. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.
  136, art. 243.
 5. Art. 82, alin. 2 din–Legea educatiei naționale nr. 1/2011, care
  prevede: Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din
  unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc
  anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului
  judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  Initiator, Constantin Ionescu – consilier local.

RAPORT la proiectul de hotărâre privind
“Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021”
În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate
Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi cu Ordinului Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi în temeiul art. 82, alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse:
1) Burse de performanţă – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade,competiţii şi concursuri şcolare la nivel naţional;
2) Burse de merit – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiţii,olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean;
3) Burse de studiu – pentru elevii care provin din familii cu venituri mici;
4) Burse sociale – pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate(orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi în altă localitate,situaţii materiale grele).
Numărul burselor ce se vor acorda în anul 2021 trebuie prezentat într-o
situaţie centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unităţile şcolare din Buzău, pentru anul 2021, conform propunerilor ce vor fi primite din partea unităţilor de învăţământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012.
Faţă de cele prezentate, menţionăm următoarele informaţii suplimentare:

 • Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), respectiv 90 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni;
 • Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 “…cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local…”
 • Conform centralizării solicitărilor primite la început de an din partea unităţilor de învăţământ va rezulta o sumă ce trebuie alocată în bugetul anual.
  Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind “Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021” trebuie prezentat și aprobat anul viitor după aprobarea bugetului pentru anul 2021 în funcție de suma ce urmează a fi alocată pentru burse.
  DIRECŢIA ECONOMICĂ,
  Director Executiv Director Executiv Adjunct
  Cristian Stefan Ceaușel Mariana Daniela Gogea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.