ANUNȚ privind selecția candidaților pentru 5 posturi vacante de membru a Consiliului de Administrație al S. C. Urbis Serv SRL Buzău

Social

I. Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță organizarea selecției candidaților pentru 5 posturi vacante de membru al Consiliului de Administrație al S. C. Urbis Serv SRL Buzău.

Procesul de recrutare și selecție se face potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură și susținerea unui interviu de selecție.

Depunerea candidaturilor se va face în perioada 01.05.2020-02.06.2020, ora 16,30;

II. Posturi în selecţie: 5 posturi de administratori neasociaţi (art. 28, pct. (1) din OUG 109/2011 și ANEXA la Hotărârea nr. 56/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău)

III. Condiţii generale şi specifice : – Generale: a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit; c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului (are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă); e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz; f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii. Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

– specifice: a) persoanele fizice sau juridice să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; b) să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator ale unor consilii de administraţie ale întreprinderilor publice; c) cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani ; d) nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; e) persoana fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere; f) nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; g) nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de administrator;

IV. Criterii de evaluare Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, vor fi evaluate competențele candidaților și trăsăturile comportamentale. Principalele criterii de selecție folosite în aceste 2 etape sunt: Competențe Specifice sectorului Profesionale de importanţă strategică Guvernanță corporativă Sociale și personale Experienţă pe plan local şi internaţional Competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice Trăsături Reputaţie personală şi profesională Integritate Independența Expunere politică Abilităţi de comunicare interpersonală Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor Diversitate de gen Altele

V. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: a) opis documente; b) curriculum vitae, modelul comun European ( conform H.G. 1021/2004); c)adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei de depunere a candidaturii de către medicul de familie al candidatului; d) Cazier judiciar; e) Cazier fiscal; f) Copii: a) copia actului de identitate; b) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; c) copia diplomei de licenţă sau echivalentă; d) copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională (obligatoriu extras Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.); g) Formulare: 1. F1 – Cererea de înscriere; 2. F2 – declarația pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și înformațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate; 3. F3- Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor; 4. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu character personal; 5. F5 – Declarația de interese. Copiile de pe actele prevăzute la lit. f) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Modelele de formulare pot fi descărcate de pe site-ul www.primariabuzau.ro/Anunțuri și de pe site-ul S. C. Urbis Serv SRL Buzău . În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

VI. Alte informații a) Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 02.06.2020, ora 16,30, la registratura primăriei Municipiului Buzău, în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S. C. Urbis Serv SRL Buzău precum şi numele, prenumele și domiciliul candidatului”. Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail în situația în care termenele de mai sus vor suferi modificări. De asemenea toate comunicările prevăzute de OUG 109/2011 vor fi făcute telefonic și/sau prin e-mail. b) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin H.C.L. Buzău nr. 56 din 30 martie 2020 și este postată pe site-ul www.primariabuzau.ro/Anunțuri. c) Persoane de contact:

– Presedintele Comisiei de selecţie – Ionuț-Sorin Apostu, telefon: 0238 710 204/0747 020 096 ; – Secretarul Comisiei de selecţie – Florea Androne, telefon: 0238 721 407/0760 261 757. . Comisia de selecție: Ionuț-Sorin Apostu – președinte ………………….. Rodica Ion – membru ………………….. Gianina-Cristina Dinu – membru ………………….. Garofița Iordache– membru ………………….. Nina-Antonina Cristea– membru………………….. Florea Androne – secretar…………………..

Cerere de inscriere : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/04/FORMULAR-F1-Cerere-de-inscriere.pdf

Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosarul de candidatură : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/04/FORMULAR-F2-declaratie-pe-proprie-raspundere-conformitate-documente.pdf

Acord de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/04/FORMULAR-F3-Acordul-de-ob%C8%9Binere-a-datelor-pentru-verificarea-informa%C8%9Biilor-furnizate-%C3%AEn-dosarul-de-candidatur%C4%83.pdf

Consimțământ prelucrare a datelor cu caracter personal : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/04/Formula-F4-consimtamant-prelucrare-date-cu-caracter-personal.pdf

Declaraţie de interese : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/04/FORMULAR-5-declaratia-de-interese-1.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.