Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: medic, referent, statistician medical

Jobs

Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs în data de 22 07.2024 în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022, pentru ocuparea următoarelor posturi:

Structura de Management al Calității Serviciilor de Sănătate
• 1 post vacant cu normă întreagă de medic cu drept de liberă practică perioada nedeterminată
• 1 post vacant cu normă întreagă de referent de specialitate gradul I perioada nedeterminată
• 1 post vacant cu normă întreagă de referent de specialitate gradul II perioada nedeterminată
Condiții de studii :
• diplomă de licență în domeniul medicină
• diplomă de licență în domeniul economic / juridic / tehnic condiții specifice
• Certificat de medic specialist sau medic primar pentru postul de medic cu drept de liberă practică :
• 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor pentru postul de referent de specialitate gradul I;
• 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor pentru postul de referent de specialitate gradul II;
• cunoștințe operare PC, WORD, EXCEL ;

Serviciul Statistică Medicală și Informatică

• 2 posturi statistician medical debutant Serviciul statistică medicală șInformatică
• Condiții de studii : medii

• Condiții specifice :
○ diploma studii liceale cu diploma de bacalaureat
○ cunostinte operare PC ;

Locul de depunere a dosarului de concurs
Înscrierea la concurs se face la Spitalui Județean de Urgență Buzău – Serviciul Resurse umane și salarizare – municipiul Buzău str.Stadionului nr.7, județul Buzău
Termenul pentru depunerea dosarelor: 02.07.2024 – 15.07.2024 ora 14,00;
Taxa de concurs 50 lei
În vederea înscrierii pentru concurs candidatii vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:

Pentru Postul de medic cu drept de liberă practică

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice ;
c) aviz de liberă practică
d) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
e) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
g) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
h) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) chitanta pentru plata taxei

Pentru Postul de referent de specialitate gradul I

k) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
l) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice
m) 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor ;
n) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
o) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
p) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
q) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
r) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
s) curriculum vitae, model comun european.
t) chitanta pentru plata taxei

Pentru Postul de referent de specialitate gradul II

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice
c) 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor ;
d) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
e) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
g) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
h) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) chitanta pentru plata taxei

Pentru postul de statistician medical debutant

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice
– diploma studii liceale cu diploma de bacalaureat
– cunostinte operare PC
c) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
d) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
f) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
g) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
h) curriculum vitae, model comun european.
i) chitanta pentru plata taxei

Certificatul de cazier judiciar și adeverința medicală sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Copiile de pe acte , precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către persoana responsabilă din cadrul Serviciului Resurse umane și salarizare.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Condiții generale
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
j) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
k) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
l) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
m) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
n) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
o) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
p) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
q) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia și tematica de concurs sunt afișate pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Buzău și la avizierul unității;

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza :
a) selectia dosarelor de inscriere ;
b) proba scrisa ;
c) interviul ;

Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/ sau in rezolvarea unor teste – grila , care se stabilesc pe baza bibliografiei si, dupa caz , pe baza tematicii de concurs ;
Sunt declarati admisi la proba scrisa , candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte,
Sunt declarati admisi la proba interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a punctajelor obtinute de candidati la fiecare proba, fiind admisi candidatii care au obtinut punctajul cel mai mare pentru postul pentru care au concurat.

Concursul se va desfasura in perioada 02.07.2024 – 01.08.2024 la sediul Spitalului Judetean de Urgenţă Buzău:
– Perioada de înscriere a candidaților:02.07.2024 – 15.07.2024 . ora 1400
a ) selectia dosarelor de concurs : 16.07.2024
– afişare selecţie dosare de concurs : 17.07.2024
– depunere contestaţii selecţie dosare de concurs: 18.07.2024
– afişare soluţionare contestaţii : 19.07.2024
b) proba scrisa ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 22.07.2024
– afişare rezultate proba scrisa 23.07.2024
– depunere contestaţii la proba scrisa până la data de 24.07.2024
– afişare soluţionare contestaţii proba scrisa 25.07.2024
c) interviul 26.07.2024
– afişare rezultate proba interviu _29.07.2024
– depunere contestaţii la proba interviu până la data de 30.07.2024
– afişare soluţionare contestaţii proba interviu 31.07.2024
– afişarea rezultatelor finale 01.08.2024
Rezultatele selectării dosarelor pentru înscriere la concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afișa la avizierul și site-ul spitalului în data de 17.07.2024 , ora 1400.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”, prin afișarea la sediul comisiei de concurs, la avizierul și pe pe site-ul spitalului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele finale se afișează la avizierul și pe pe site-ul spitalului, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.
Formularul de înscriere precum și tematica se pot ridica și de la Serviciul Resurse umane și salarizare al Spitalului Județean de Urgență Buzău.
Anunţul de concurs se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău str. Stadionului nr 7 precum şi pe site-ul spitalului spitalulbuzau.ro unde se publica şi bibliografia de concurs si dupa caz tematica de concurs .
Concursul va avea loc in locatia Spitalului Judetean de Urgenta Buzau în data de 22
.07.2024 orele 10,00 candidatii vor fi prezenti in sala de examen unde se va face apelul nominal al candidatilor si verificarea identitatii pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.
Relatii suplimentare la Serv Resurse Umane si Salarizare telefon 0238/720689 interior 166

Manager,
Ec. Damian Claudiu

Consiliul Județean Buzău
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
Str. Stadionului, nr. 7
Tel.: 0238.724654
Fax: 0238.710989
e-mail: office@spitalulbuzau.ro

Nr.17303 din25.06.2024

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram YouTube , TikTok , Twitter .