PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 275 din data de 29.08.2019 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători

Social

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 275 din data de 29.08.2019 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: – adresa nr. 64624/28.05.2019 a unui grup de foști angajați ai S.C. TRANSBUS S.A. – referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 320/CLM/29.08.2019; – raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 103.157/29.08.2019; – avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 18, lit. b) şi art. 43 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) și alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.-(1) Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta cu punctul 3.12, astfel:

Nr. crt. Denumire titlu călătorie Tarif actual Tarif propus, lei cu TVA Valabilitate Creștere 3.12 Abonament lunar pentru pensionarii S.C. TRANSBUS S.A. – Subvenționat 100% (plătește consiliul local prețul de 90 lei/abonament) Toate traseele –

Prin pensionarii S.C. TRANS BUS S.A. se înțelege personalul care a lucrat minim 15 ani la această societate. (2)-Acoperirea costului gratuității se face prin subvenții aferente transportului public din bugetul local al municipiului Buzău.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară BuzăuMărăcineni și S.C. TRANS BUS S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR PRIMAR, Constantin Toma

REFERAT :

Ca urmare a solicitării primite de la un grup de foști salariați ai S.C. TRANSBUS S.A. (pensionari) prin care se propune aprobarea transportului gratuit cu autobuzele societății pentru aceștia, este necesară elaborarea unui proiect de hotărâre și supunerea acestuia spre dezbatere consiliului local al municipiului Buzău.

Conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier și de transport pe căile navigabile interioare, consiliile locale pot subvenționa facilitățile acordate uneia sau mai multor categorii de persoane pentru transportul public local de călători, în limita surselor financiare prevăzute prin bugetul local.

Acceptarea propunerii pentru această gratuitate este posibilă deoarece numărul pensionarilor de la S.C. TRANSBUS S.A. este mic, în jur de 50 de persoane.De această gratuitate vor beneficia numai persoanele ce au fost angajate ale acestei societăți cel puțin 15 ani de zile. Având în vedere cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

RAPORT DE SPECIALITATE :

Prin adresa înregistrată la registratura primăriei Buzău sub nr. 64624/28.05.2019 de un grup de foști angajați ai S.C. TRANSBUS S.A. (actuali pensionari) se solicită transportul gratuit pe mijloacele de transport ale acestei societăți. Conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier și de transport pe căile navigabile interioare, consiliile locale pot subvenționa facilitățile acordate uneia sau mai multor categorii de persoane pentru transportul public local de călători, în limita surselor financiare prevăzute prin bugetul local.

În sensul celor de mai sus, anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. Şef birou, Garofiţa Iordache .

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.