PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 247 din data de 09.08.2019 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău

Social

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere: – adresa nr. 27164/19.09.2018 a prin care se solicită modificarea tarifului maximal pe distanță; – referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 291/CLM/09.08.2019; – raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 95.958/09.08.2019; – avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată; – prevederile art. 13, lit. b), precum și art. 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 6, lit. j) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Intrernelor şi Reformei Administrative. – prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/17.03.2008 privind reglementarea activităţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. n), alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.- (1) Se aprobă tariful de distanță maximal pe timp de zi în valoare de 3,5 lei/km, inclusiv T.V.A., pentru serviciul de transport public de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău. (2) Tariful pe timp de noapte nu va fi mai mic față de tariful de zi și nu va fi mai mare decât cu 50% din tariful de zi (tarif maximal pe timp de noapte în valoare de 5,2 lei/km, inclusiv T.V.A., pentru serviciul de transport public de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău). (3) Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță aplicat. (4) La determinarea tarifului orar pentru fiecare taxi se va respecta ca raportul dintre tariful orar (exprimat în lei/oră) și tariful de distanță (exprimat în lei/km) să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare (exprimată în km/oră), (5) Nivelul oricărui tarif de distanță practicat nu poate depăși tariful maximal stabilit. (6) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităților de transport public în regim de taxi sau de închiriere , precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău. Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

REFERAT la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.

Ca urmare a solicitării primite de la transportatorii autorizați taxi din municipiul Buzău prin care se propune modificarea tarifului de distanță maximal de la 2,5 lei/km la 3,5 lei/km, este necesară elaborarea unui proiect de hotărâre și supunerea acestuia spre dezbatere consiliului local al municipiului Buzău.

Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de distanțe minimale și maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se realizează conform prevederilor Normei metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobată prin Ordinul nr.243/2007, cu modificările și completările ulterioare,avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard cu privire la cheltuielile de întreținere, cheltuielile cu munca vie, corelată cu principiul eficienței economice, cheltuielile cu impozite, autorizațiile și alte taxe, cheltuieli cu amortizarea , cheltuieli cu întreținerea, reparațiile, piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli.

În anul 2008 conform legislației din domeniu, consiliile locale trebuiau să hotărească limitele maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie. Tariful actual maxim de 2.5 Lei/km a fost stabilite în urmă cu unsprezece ani, prin HCL nr. 72/2008. Propun modificarea tarifului kilometric maxim pe timp de zi la 3,5 lei având în vedere următoarele: – în 2019 cele mai multe firme se confruntă cu lipsă de personal, iar cauza acestei lipse este migrarea forţei de muncă în străinătate, în ţările mai dezvoltate, unde salariile minime pe economie nu se compară cu cele din România. – salariul minim brut pe economie se află in creştere continuă, din 2008 şi până în prezent crescând de aproape patru ori (de la 500 lei la 1900 lei). – au crescut şi costurile de manoperă ale serviciilor de întreţinere autovehiculelor cu 80% – 100% şi totodată ale pieselor (consumabilelor cum ar fi acumulatoare, cauciucuri, plăcuţe, discuri frână, antigel, ulei, şamd.). – prețul carburantului aproape s-a dublat (de la 3,8 lei în 2008 la 5,8 lei în 2019). – prețul I.T.P., R.C.A., agrearea RAR, etc s-au dublat. Acceptarea propunerii pentru tariful kilometric maxim pe timp de zi de 3,5 lei (respectiv 5,2 lei pe timp de noapte) nu va avea drept consecință schimbarea imediată a tarifelor, asigurând însă o flexibilitate necesară în cazul inflației la care ne putem aștepta în următorii ani. Având în vedere cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

RAPORT la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activităților de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău a fost stabilit tariful maxim de distanță în valoare de 2,5 lei/km.

Tariful de distanţă maximal se stabileşte, se ajustează sau se modifică la cererea unor transportatori autorizaţi sau a unei asociaţii profesionale reprezentative adresată autorităţilor administraţiei publice locale implicate, pe baza următoarelor documente: a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnicoeconomic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli; b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.

Modificarea tarifelor de distanţă maximale la serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli: a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive; b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare; c) cheltuielile cu întreţinerea – reparaţiile – piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive; d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice; e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale.

Prin adresa nr. 27164/19.09.2018 reprezentantul transportatorilor autorizați taxi Buzău a solicitat stabilirea unui tarif de distanță maximal pe timp de zi de 3,5 lei, inclusiv T.V.A. având la bază structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea , ajustarea sau modificarea tarifului de distantă (pornire) , întocmită conform anexei nr. 1 la Ordinul nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare, sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi.Tariful de noapte nu va fi mai mic decât tariful pe timpul zilei, dar nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi (tarif maximal pe timp de noapte 5,2 lei/km).

Conform dispozițiilor art. 6, lit. j), din Ordinul nr. 356/2007, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, nivelul tarifului de distanță maximal, în cazul transportului de persoane în regim de taxi, se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Față de cele prezentate, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza municipiului Buzău.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.