PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246 din data de 08.08.2019 privind schimbarea denumirii “Străzii Bazalt” în “Strada Jandarmeriei”

Social

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: – adresa nr. 15168912/10.07.2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 83.303/11.07.2019; – referatul primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 289/CLM/08.08.2019; – raportul de specialitate înregistrat sub nr. 95.310/08.08.2019 al Serviciului Administrare Patrimoniu, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău; – art. 2, lit. d) și art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1.- Se aprobă schimbarea denumirii „Strada Bazalt”, drum public situat în cartierul Transilvaniei, între Strada Transilvaniei și Bulevardul Stadionului, în „Strada Jandarmeriei”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Se aprobă modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 2015, cu “Strada Jandarmeriei”.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Arhitectului Șef, Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciului Administrare Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR PRIMAR, Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

REFERAT la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii “Strada Bazalt” în “Strada Jandarmeriei”

Potrivit art. 129, alin. (6), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi a art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora. În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, “în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. Luând în considerare solicitarea Inspectoratului de Jandarmi Buzău, cu nr. 83303/11.07.2019, propun schimbarea denumirii “Strada Bazalt” în „Strada Jandarmeriei” şi modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015. Elementele de identificare şi dimensiunile arterei de circulaţie sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii “Strada Bazalt” în “Strada Jandarmeriei”

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune schimbarea denumirii “Strada Bazalt” în “Strada Jandarmeriei”. Potrivit art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), cât şi a art. 136, alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora. Conform adresei nr. 35372/16.07.2019, primită de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, au fost identificate 68 persoane juridice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) cu sediile sociale pe Strada Bazalt şi alte 43 de sedii secundare ale acestora. Potrivit adresei nr. 256232/DEP/26.07.2019, primită de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, un număr de 827 persoane au domiciliul pe Strada Bazalt, persoane care vor trebui să-şi schimbe cărţile de identitate în termen de 15 zile de la redenumirea străzii, potrivit art. 19, alin. 2, lit. b) din O.U.G. 97/2005R, costul unei cărţi de identitate fiind de 7 lei, costul total 5789 lei. În acelasi timp, conform adresei nr. 84302/5.08.2019 a Direcţiei Finanţelor Publice Locale, sunt deschise 396 roluri pe Strada Bazalt.

Menţionăm că în conformitate cu art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români: “ în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. Totodată, în conformitate cu art. 5, alin. (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se notează în Cartea Funciară. De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte privind contractele cu furnizorii de utilităţi, casele de marcat, bănci, etc. Luând în considerare solicitarea Inspectoratului de Jandarmi Buzău cu nr. 83303/11.07.2019, şi ţinând cont de rezoluția Domnului Primar al Municipiului Buzău din data de 11.07.2019 pe această cerere, considerăm oportună schimbarea denumirii acestei străzi, menţionată mai sus, cu propunerea respectivă, conform anexei. Se va modifica şi completa în mod corespunzător Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015. Ţinând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, să fie adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Buzău. În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ŞEF SERVICIU Emilia – Izabela Lungu

Întocmit Doina Bârlă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.